Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Mummified, 99-Million-Year-Old Wings Caught in Amber

About 99 million years ago, a hummingbird-size bird likely fought for its life after getting stuck in a glob of tree resin, but it couldn't tear itself away and eventually died, leaving its feathers to mummify in what became a lump of amber.

via Live Science http://ift.tt/293tzxE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου